Leave Your Message

Awtoulag bölekleri önümçilik pudagy

12vxg

Awtoulag çekiş bölekleri, adatça çylşyrymly şekillerine we ýokary takyklyk talaplaryna laýyk dürli maşynlar bilen gaýtadan işlenmeli. Adaty işleýiş enjamlary şulary öz içine alýar:

(1) Freze maşyn: uçar, egrilen ýüzler we çukurlar ýaly çylşyrymly şekiller bilen iş böleklerini gaýtadan işlemek üçin ulanylýar. Çekiş bölekleriniň dürli gurluş böleklerini gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.
(2) Torna: şahyň böleklerini öwürmek ýaly iş böleklerini aýlawly simmetrik gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
(3) Buraw maşyny: iş böleklerindäki deşikleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, şol sanda ýerleşiş deşikleri, ýüplükli deşikler we ş.m.
(4) üweýji maşyn: ýer bölekleriniň takyklygyny we iş bölekleriniň ölçeg takyklygyny ýokarlandyrmak üçin iş böleklerini takyk işlemek üçin ulanylýar.
(5) Lazer kesýän maşyn: ýokary takyk kesmek we plastinkalary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, çekiş bölekleriniň plastinka böleklerini gaýtadan işlemek üçin amatly.
(6) Möhürleýji maşyn: möhür basmak we çekmek üçin ulanylýar, çekiş bölekleri üçin möhürlenen bölekleri öndürmek üçin amatly.
(7) Kebşirleýiş enjamlary: kebşirlemek we gurnamak üçin ulanylýar, şol sanda ýer kebşirlemek, argon ark kebşirlemek, lazer kebşirleýiş maşyn we ş.m.

Bu işleýiş enjamlarynyň hemmetaraplaýyn ulanylmagy, awtoulag çekiş bölekleriniň görnüşine, ululygyna we ýerüsti hiline bolan talaplara laýyk gelip, olaryň gowy mehaniki aýratynlyklaryna we ygtybarlylygyna eýe bolup biler.

Awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek pudagynyň amaly meýdany

1163s

√ Awtoulagyň gapy çarçuwasy
√ Awtoulag çekiji bölekleri
√ Awtoulag magistraly
√ Awtoulagyň üçegi
√ Awtoulag gaz turbasy

Näme üçin süýümli lazer kesiji göz öňünde tutmaly?
Lazer kesiji maşyn, awtoulag interýerleri, gapy çarçuwalary we dürli awtoulag bölekleri ýaly awtoulag böleklerini gaýtadan işlemekde ulanylyp bilner. Lazer kesýän maşyn, ýokary takyklygy, çalt kesmegi, nagyş çäklendirmelerinden azatlygy, materiallary tygşytlamak üçin awtomatiki höwürtgeleri we tekiz kesiş gyralaryny hödürleýän adaty mehaniki pyçaklary görünmeýän ýagtylyk bilen çalşýar. Awtoulag çekiş komponentlerini gaýtadan işlemekde ulanylýan adaty materiallar 3 mm uglerod polat, galvanizli list we 5 mm-den aşak alýumin list. Adaty gaýtadan işlemegiň usullary möhürlemegi öz içine alýar, ýöne häzirki wagtda zawodlaryň köpüsi möhürlemegi lazer kesýän maşynlar bilen çalşyp, gurallaryň bahasyny tygşytlaýar. Lazer kesýän maşynlar adaty metal kesiş enjamlaryny kem-kemden gowulaşdyrýarlar ýa-da çalyşýarlar.

3015 / 3015H adaty lazer kesiji maşyn modeli birnäçe sebäplere görä awtoulag zapas şaýlary pudagynda meşhurdyr:
(1) Preokary takyklyk: 3015 modeli çylşyrymly we takyk awtoulag böleklerini öndürmek üçin zerur bolan ýokary takyklygy kesmegi hödürleýär.
.
(3) Netijelilik: 3015 modeli awtoulag bölekleriniň önümçiliginde öndürijiligiň ýokarlanmagyna goşant goşup, çalt we täsirli kesmegi üpjün edýär.
(4) Çykdajylaryň netijeliligi: Marka ýaly adaty kesiş usullaryny çalyşmak bilen, 3015 modeli gural çykdajylaryny we material galyndylaryny azaldyp, awtoulag böleklerini öndürmek üçin tygşytly çözgüt edip biler.
(5) Awtomatlaşdyryş utgaşyklygy: 3015 modeli awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryna birleşdirilip, awtoulag zapas şaýlary pudagynda özüne çekijiligini hasam artdyrar.

Junyi lazer çözgüt meýilnamasy: 3015 / 3015H modeli

Awtoulag bölekleriniň nusgalary

Metal-enjam-gaýtadan işlemek
Krowat-şöhle-kollimator-detektiw7
lazer arassalaýjy enjam
Innowasiýa-suw sowadyjy-dizaýn9p8
lazer bilen kebşirlemek4d
önüm-düşündiriş1sr6
01020304

3015H süýümli lazer kesiji maşynyň esasy artykmaçlyklary

1x2q

“Junyi” lazer enjamlary hakykatdanam tozana garşydyr. Uly gorag gabygynyň ýokarsy, negatiw basyş gaplaýyş dizaýnyny kabul edýär. Kesmek prosesinde açylan 3 janköýer bar. Kesmek döwründe emele gelen tüsse we tozan ýokaryk çykmaz we tüsse we tozan tozany aýyrmagy güýçlendirmek üçin aşaklygyna hereket eder. Greenaşyl önümçilige netijeli ýetmek we işçileriň dem alyş saglygyny goramak.

2q87

“Junyi” lazer enjamlarynyň umumy ululygy: 8800 * 2300 * 2257mm. Exportörite eksport üçin niýetlenendir we uly daşky gurşawy aýyrman göni şkaflara oturdylyp bilner. Enjam müşderiniň sahypasyna gelensoň, ýük we gurnama wagtyny tygşytlap, göni ýere birikdirilip bilner.

392x

“Junyi” lazer enjamlary, halkara birinji hatar markalaryna laýyklykda işlenip düzülen LED yşyk çyralary bilen enjamlaşdyrylandyr. Gaýtadan işlemek we önümçilik, iş wagtyny uzaldyp we önümçilige daşky gurşaw päsgelçiligini azaldyp biljek garaňky şertlerde ýa-da gijelerinde hem amala aşyrylyp bilner.

46ux

Enjamyň orta bölegi platforma alyş-çalyş düwmesi we gyssagly togtatmak wyklýuçateli bilen bezelendir. Arkaýyn dolandyryş çözgüdini kabul edýär. Işçiler tabaklary üýtgedenlerinde, materiallary ýüklänlerinde we düşürenlerinde, işiň netijeliligini ýokarlandyranda gönüden-göni enjamyň ortasynda işläp bilerler.

01020304

Çykdajylaryň derňewi

VF3015-2000W lazer kesiji:

Harytlar Poslamaýan polatdan kesmek (1mm) Uglerod polat kesmek (5mm)
Elektrik tölegi RMB13/ sag RMB13/ sag
Kömekçi gazy kesmek üçin çykdajylar RMB 10/ sag (ON) RMB14/ sag (O.2)
Çykdajylarysrotektiveobýektiw, burun kesmek Hakyky ýagdaýa bagly  Hakyky ýagdaýa baglyRMB 5 / sag
Umuman RMBýigrimi üç/ sag RMB27/ sag

Bellik: Bu diagramma 3015 model 2KW süýümli lazer kesiji esasynda hasaplanýar. Kesiji kömekçi gaz guradylan bejergiden soň gysylan howa bolsa, çykdajy hakyky howa kompressorynyň işleýiş tölegi + maşyn gurallary elektrik + sarp ediş materiallary (gorag linzasy, burun kesmek).
1. aboveokardaky sanawdaky elektrik energiýasynyň bahasy we gazyň bahasy, dürli sebitlerde tapawutlanýan Ningbo şäherindäki bahalara esaslanýar;
2. Kömekçi gaz sarp edilişi, beýleki galyňlykdaky tabaklary keseninde üýtgeýär.

01020304

Gorag obýektiwine hyzmat etmek

Linzalary arassalamak
Lazer kesýän maşynyň häsiýeti sebäpli obýektiwleri yzygiderli saklamaly. Gorag linzasyny gowşak arassalamak maslahat berilýär. Kollimasiýa linzasy we fokus linzasy her 2 ~ 3 aýda bir gezek arassalanmalydyr. Gorag linzasynyň hyzmatyny aňsatlaşdyrmak üçin gorag linzasynyň gurnamasy çekiş görnüşiniň gurluşyny kabul edýär.
578e
Linzalary arassalamak
Gurallar: Tozdan goraýan ellikler ýa-da barmak ýeňleri, poliester süýümleri pagta taýagy, etanol, rezin gaz urýar.
13v4e
Arassalamak görkezmesi:
1. Çep baş barmak we barmak barmak ýeňlerini geýýär.
2. Etanol poliester süýümleriniň pagta taýagyna sepiň.
3. Obýektiviň slaýd gyrasyny çep baş barmak we barmak bilen ýuwaşlyk bilen saklaň. (Bellik: barmaklaryňyzyň ujunyň obýektiwiň ýüzüne degmeginden gaça duruň)
4. Obýektivi gözüň öňünde goýuň, poliester süýümleri pagta taýagyny sag eliňiz bilen tutuň. Obýektivi aşakdan ýokara ýa-da çepden saga bir tarapa ýuwaşlyk bilen süpüriň, (obýektiwiň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni almak üçin yza we öňe süpürip bilmeli däl) we obýektiwiň ýüzüne täsir etmek üçin rezin gazy ulanyň. Iki tarapy hem arassalamaly. Arassalanyňyzdan soň, galyndylaryň ýokdugyna göz ýetiriň: ýuwujy, ýuwujy pagta, daşary ýurt maddalary we hapalar.

01020304

Obýektivi aýyrmak we gurmak

6h0i
Processhli amallary arassa ýerde tamamlamaly. Linzalary aýyranyňyzda ýa-da guranyňyzda tozana garşy ellikler ýa-da barmak ýeňleri geýiň.
Gorag obýektiwini aýyrmak we gurmak
Gorag linzasy näzik bölek bolup, zeper ýetenden soň çalşylmalydyr.
Aşakda görkezilişi ýaly, çelegi açyň, gorag linzasynyň gapagyny açyň, çekiş görnüşli linza saklaýjynyň iki tarapyny gysyň we gorag linzasynyň esasyny çykaryň;
Gorag linzasynyň basyş ýuwujysyny aýyryň, barmaklaryňyzyň ujundan soň obýekti aýyryň
Linza, obýektiw saklaýjyny we möhür halkasyny arassalaň. Elastik möhür halkasy zaýalanan bolsa çalşylmalydyr.
Täze arassalanan linzany (polo positiveitel ýa-da otrisatel tarapyna garamazdan) çekiş görnüşindäki linza saklaýjysyna guruň.
Gorag linzasynyň basyş ýuwujysyny yzyna goýuň.
Gorag obýektiw saklaýjyny lazeri gaýtadan işleýän kellä salyň, gapagyny ýapyň
gorag linzasy we çelegi berkidiň.

Burun birikdiriş ýygnagyny çalyşyň
Lazer kesilende lazeriň kellesi hökman urlar. Ulanyjylar burun çalyşmaly
zaýalanan bolsa birleşdiriji.
Keramiki gurluşy çalyşyň
Ujuny açyň.
Keramiki gurluşy eli bilen basmazlyk üçin basyp, soňra basyş ýeňini açyň.
Täze keramiki gurluşyň çukuryny 2 sany gysgyç bilen deňleşdiriň we keramiki gurluşy el bilen basyň, soňra basyş ýeňini nurbatlaň.
Ujuny nurbatlaň we ony berkidiň
10xpp
Burun çalşyň
Burun nurbady.
Täze burun çalyşyň we ony täzeden berkidiň.
Burun ýa-da keramiki gurluş çalşylmaly bolansoň, sygymly kalibrlemäni täzeden etmeli.

01020304