Leave Your Message
01020304
64eead6l4m

HAKYNDA

“Zhejiang Junyi Laser Equipment Co., Ltd.”, dünýädäki işewürleri güýçlendirmek üçin döredilen ýokary hilli lazer kesiş enjamlaryny öňdebaryjy üpjün ediji. Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän kompaniýamyz 2017-nji ýylda esaslandyryldy we şondan bäri innowasiýa, takyklyk we müşderileri kanagatlandyrmak borjumyz bilen tanalýar.

ISO9001 şahadatnamasy, CE şahadatnamasy we patentler bilen ajaýyp Ningbo portunyň golaýynda 39,000 inedördül metrlik zawodymyz bar. Gowy gurnalan zawod bölümimiz netijeli önümçilik prosesine mümkinçilik berýär we tejribeli işçi güýjümiz her aýda 20-30 sany standart maşyn modelleriniň öndürilmegini üpjün edýär. Wagtynda eltip bermegi üpjün etmek bilen, müşderileriň kanagatlanmagyny ileri tutýarys we öz wagtynda hyzmat etmek borjumyzy goldaýarys.

Koprak oka
40000 + m²
Zawod bir meýdany tutýar
200 +
Işçileriň sany
10 +
önümçilik tejribesi
2000 +
Salesyllyk satuw mukdary

ÖNÜMLER

Näme üçinABŞ-ny saýlaň

Lazer maşynynyň ygtybarly öndürijisi hökmünde, önümlerimiziň ýokary hilli hilini bäşlikden-gabyr hiline gözegçilik ulgamy arkaly berk kepillendirýäris.

Hünärmenlerimiz, dizaýn, önümçilikden başlap gaplamak we daşamak ýaly her bir möhüm ädimde öz işlerini ýerine ýetirmek üçin bir topar bolup işlärler, hünärmenleriň goldawy, ajaýyp hil gözegçiligi we wagtynda eltip bermek bilen müşderilerimiziň hemişe ynamyny gazanmagy maksat edinýärler.

Kärhananyň güýji

Öndürijiler üçin has uly netijelilik döretmek

Işgärleriň ösüşi

Işgärler üçin özüne çekiji abadançylyk üpjün etmek

Jemgyýet jogapkärçiligi

Jemgyýet üçin has köp baha goşmak

Tehnologiýa innowasiýasy

Müşderiniň hemişe üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin üznüksiz täzelik

Şahadatnama

Hünär şahadatnamasy berýär
hyzmatdaşlyga goldaw

KESELWideo

Önümçilik &QC bölüm Lazer ulgamynyň dizaýnynda hünär işimizi giňişleýin öwrenmäge başlaň we
dürli pudaklaryň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän gurluşyk.

  • Programma synagy

    Her bir subutnama taslamasy, kesiş netijeleriniň dizaýna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin seresaply hil barlagyndan geçýär. Müşderilerimiz bilen ýokary hilli kesmek we ajaýyp hyzmat bilen iň oňat tejribe bermek üçin ýakyndan işleýäris.

  • Ulgam dizaýny

    In engineeringenerçilik toparymyz, esasy lazer ulgamlaryndan başlap, doly awtomatlaşdyrylan çözgütlere çenli taslamaňyzy üns bilen meýilleşdirer, inersenerlerimiz siziň toparyňyzyň bir bölegidir.

  • Soňky guruldy

    Jemleýji gurnama wagtynda, müşderi bilen aç-açan aragatnaşyk saklaýan mahaly, ähli ulgamlaryň kesgitlemek üçin işleýändigini anyklamak üçin enjamy düýpli barlaýarys. Ösüş demo wideolary, doly okuw we wirtual / şahsy zawodda kabul ediş synagy bilen üpjün edýäris.

GET IN TOUCH NOW

We are devoted to manufacture, engineer & innovate laser systems and solutions to best run your business and hence nurture the long-term relationship between us. Reach out to us for more information on the productivity and advanced technology of our machines and to see their top-notch performance.

Leave Your Message